Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!

Podnošenje prigovora

Podnošenje prigovora

Prigovor (reklamaciju) na visinu obračuna ili visinu računa za pružene telekomunikacione usluge može podneti korisnik usluga Telekoma Srbija a.d koji je ujedno i potpisnik ugovora o korišćenju predmetne usluge. Prigovor je moguće podneti putem elektronske pošte ili pisanim putem.

Prigovor se podnosi na zvanične adrese Telekom Srbija:

  • dolaskom u najbližu poslovnicu,
  • pismom na adresu Dubrovačka 35, 11000 Beograd,
  • dostavljanjem dokumenta (prigovora) elektronskom poštom na adresu mtsinfo@telekom.rs za usluge mobilne mreže, odnosno adresu info@telekom.rs za usluge fiksne mreže, Interneta
    i IPTV-a.
  • pozivanjem broja 0800 100 100

Fizičko lice se identifikuje zvaničnim dokumentom (lična karta ili pasoš) ili zvanično overenim ovlašćenjem. Prilikom podnošenja prigovora  putem elektronske pošte ili pisma, potpisnik ugovora  se identifikuje kao ugovorna strana navođenjem broja i datuma ugovora koji je osnov za izdavanje računa.  Izuzetno, za reklamacije podnete na račun za fiksne telefonske priključke, potpisnik ugovora se identifikuje navođenjem podataka o broju telefonskog priključka (sa pozivnim brojem) na koji se odnosi reklamacija,  kao i o datumu rođenja i adresi prebivališta iz lične karte.

Pravno liceprigovor može podneti isključivo u pisanoj formi, na svom zvaničnom memorandumu, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica.  

Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obračun ili iznos računa za pružene usluge u roku od 30 dana od dana dospeća računa. Nakon isteka ovog roka smatra se da je korisnik u potpunosti saglasan sa uslovima, načinom realizacije i emitovanim računom za pružene usluge.